กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 นัดพิเศษ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561