กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561