ข่าวสารและกิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

     ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธรรม  พรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วีรานุกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  ชลังสุทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายสุทธิพงษ์  จำรูญรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการว่างลง ๔ ตำแหน่ง และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการว่างลง ๒ ตำแหน่ง

     เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๗๓/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจำและข้าราชการเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  ดังต่อไปนี้

 

  1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  2. ประกาศ การรับสมัครและการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  3. ประกาศ การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  4. ประกาศ กำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  5. ใบสมัคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น
  6. ใบสมัคร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น

 

*หมายเหตุ เปิดรับสมัครกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น*