กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561