แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558                             ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบต จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 Continue Reading →

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

โอ้องค์ ภูมินทร์ ทรงสิ้นแล้ว ดวงแก้ว ดวงใจ ไทยทั้งหล้า ปกป้อง ผองไทย ตลอดมา น้ำตา ประชาไทย ไหลริน ซบหน้า น้ำตารื้น สะอื้นไห้ วิญญาณ แทบสลาย มลายสิ้น แทบมิอาจ ยืนหยัด ยลและยิน ดวงใจ แทบแดดิ้น แทบสิ้นใจ ถึงแม้นว่า ดวงเดือน จะเลื่อนดับ สุริยา จะลาลับ ดับแสงไข Continue Reading →

กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวม 5 วัน ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  Youtube movie:http://www.youtube.com/embed/23QxrZYfsh4               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558ณ ห้องประชุม Park Viewโรงแรม เดอะรีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท เพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นกรอบดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเป็นDigital University Continue Reading →

เทปวีดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ 9 มทร.

Youtube movie:http://www.youtube.com/embed/XLu17yq9Fak  โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากรศิษย์เ­ก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค­ล ทั้ง ๙ แห่ง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 52 รูป เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร