กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 5  วันพุธที่ 7 […]

แจ้งกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง ในวันที่ 5,7,8 และ 9 เมษายน รวม 4 […]

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ หรือโอนเงินทำบุญ กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ หรือโอนเงินทำบุญ กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ […]

แจ้งเลื่อน กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง เลื่อนกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยด้านพระพลานามัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า […]

กิจกรรมการปฏิบัติงานของฝ่ายงานอาคารและสถานที่ ชุดที่ 1/2562

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

งานเช็คเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ห้องผู้บริหารชั้น 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————– งานซ่อมตู้เอกสารหน่วยงานกองกลางฝ่ายสารบัญ งานซ่อมท่อห้องน้ำชั้น 3 ครึ่ง อาคารสำงานอธิการบดี งานซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี งานเดินสายโทรศัพท์หน่วยงานกองคลังฝ่ายการเงินกองคลัง งานเดินสายไฟหน่วยงานสำนักประกัน ห้อง ผู้อำนวยการ งานตรวจเช็คเบื้องต้นเครื่องปรับอากาศห้องประชุม […]

กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 – 23 สิงหาคม […]

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

     ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธรรม  พรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วีรานุกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  ชลังสุทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2561

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วย อาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์   […]