กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 30 กันยายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 เมษายน 2558