กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 เมษายน 2558