กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 20 มกราคม 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 30 กันยายน 2558