หน้าแรก กองกลาง

ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนครครั้งที่ 31 ประจำปี 2559
– คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560  (ใหม่)
– คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
– คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
แผนผังแสดงจุดในการเดินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ (ในราชกิจจานุเบกษา)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ กองกลาง กรอกข้อมูล online
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มทร.พระนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559

กำหนดการประชุม

Today : July 17, 2018

ข่าวสารและกิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2561

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างหอฉันท์

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

แนวปฏิบัติรับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เทปวีดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ 9 มทร.

แสดงความยินดีกับผู้บริหารต้อนรับวันปีใหม่