หน้าแรก กองกลาง

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
แผนผังแสดงจุดในการเดินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ (ในราชกิจจานุเบกษา)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ กองกลาง กรอกข้อมูล online
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มทร.พระนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559

กำหนดการประชุม

Today : July 21, 2017

ข่าวสารและกิจกรรม