หน้าแรก กองกลาง

– คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
แผนผังแสดงจุดในการเดินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ (ในราชกิจจานุเบกษา)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ กองกลาง กรอกข้อมูล online
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มทร.พระนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559

กำหนดการประชุม

Today : October 20, 2017

ข่าวสารและกิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

แนวปฏิบัติรับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (มีรายละเอียดวันซ้อม)

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เทปวีดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ 9 มทร.

แสดงความยินดีกับผู้บริหารต้อนรับวันปีใหม่

กิจกรรม 1