ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 
สวัสดีปีใหม่ 2556 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มทร. พระนคร ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัย มทร. พระนคร ฝ่ายงานช่วยอำนวยการ มทร. พระนคร ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มทร. พระนคร
 
ด่วนสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า คลิก download ใบสมัครได้เลยตามลิงค์ด้านล่างนี้!!!
 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ....
 
---------------------------------------------------------------------
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ (ในราชกิจจานุเบกษา)
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ กองกลาง กรอกข้อมูล online
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2558
  วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558
  วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2558
  วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2558
  วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558
  วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558
  วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 17/2557
  วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 16/2557
  วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 15/2557
  วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2557
  วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2557
  วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557
  วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557
  วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2557
  วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557
  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2557
  วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557
  วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557
  วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2557
  วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557
  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557
  วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557
  วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2556
  วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2556
  วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2556
  วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2556
  วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2556
  วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2556
  วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2556
  วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2556
  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556
  วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2556
  วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556
  วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556
  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2556
  วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2556
  วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2555
  วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน facebook ได้โดยโพสด้านล่างนี้
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th